Chào mừng quý khách đến với trang thông tin du lịch thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Đình phố Yên Hưng

Đình Phố Yên Hưng nay gọi là Miếu Chợ hay Hợp Kính Linh từ ở khu phố 3 phường Quảng Yên Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.

Năm 1883, sau khi đánh chiếm thành tỉnh Quảng Yên của nhà Nguyễn, thực dân Pháp cho xây dựng trại lính, đồn bốt, nhà tù, chợ Rừng và các công sở của bộ máy chính quyền đô hộ của chúng ở tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.