Chào mừng quý khách đến với trang thông tin du lịch thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Thông tin dịch vụ

thu tuc hanh chinh

dich vu cong

 logo copy copy

 hotline

dich vu ta xi

Tiêu điểm

hinhanhthi 

Doanh nghiệp quảng bá

fancy

vantruong logo

 

 

Video

Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

www.bvhttdl.gov.vn

Tổng cục du lịch 

vwww.vietnamtourism.gov.vn

Ban xúc tiến đầu tư QN

www.investinquangninh.vn

Du lịch Hạ Long:

www.halongtourism.com.vn

Cổng TTĐT thị xã Quảng Yên:

www.quangyen.quangninh.gov.vn

 Báo Quảng Ninh:

www.baoquangninh.com.vn

 Khu du lịch Tuần Châu:

www. tuanchau-halong.com.vn

Du lịch đảo Cô Tô:

www.coto.gov.vn

Thống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua399
mod_vvisit_counterTuần này401
mod_vvisit_counterTuần trước1985
mod_vvisit_counterTháng này2678
mod_vvisit_counterTháng trước8754
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ239637
Địa chỉ IP của bạn 162.158.79.178

Đình Hưng Học

 

Đình Hưng Học xây dựng vào năm nào không rõ, ở vị trí khác, đến năm 1841 mới chuyển đến vị trí hiện nay. Đến năm 1875 thời Vua Tự Đức, đình mới được xây dựng to hơn và quy mô, năm Ất Hợi (1935), đình được trùng tu lần cuối như ngày nay. Đình thờ Thành hoàng của làng Hưng Học là Tổ thứ ba của dòng phái Trúc Lâm tam tổ Đức Huyền Quang Lý Đạo Tái. Đình Hưng Học có liên quan với đền thờ Đức Huyền Quang ở gần chùa Hưng Học, đền thờ có tượng Thành hoàng Huyền Quang ngự hàng ngày. Các ngày hội, hè dân làng rước tượng Thành hoàng về đình tế lễ. Đình Hưng Học còn phối thờ thần Phạm Bá Linh và thần Vũ Hoàng Đào. Các hiện vật thờ trong đình Hưng Học gồm tượng Thành hoàng, sắc phong, bài vị và nhiều đồ thờ, câu đối, đại tự có giá trị:

dinh hung hoc

§×nh H­ng Häc n»m ë trung t©m th«n H­ng Häc, x· Nam Hoµ, huyÖn Yªn H­ng. §×nh H­ng Häc x©y dùng vµo n¨m nµo kh«ng râ, ë vÞ trÝ kh¸c, ®Õn n¨m 1841 míi chuyÓn ®Õn vÞ trÝ hiÖn nay. §Õn n¨m 1875 thêi Vua Tù §øc, ®×nh míi ®­îc x©y dùng to h¬n vµ quy m«, n¨m Êt Hîi (1935), ®×nh ®­îc trïng tu lÇn cuèi nh­ ngµy nay. §×nh thê Thµnh hoµng cña lµng H­ng Häc lµ Tæ thø ba cña dßng ph¸i Tróc L©m tam tæ §øc HuyÒn Quang Lý §¹o T¸i. §×nh H­ng Häc cã liªn quan víi ®Òn thê §øc HuyÒn Quang ë gÇn chïa H­ng Häc, ®Òn thê cã t­îng Thµnh hoµng HuyÒn Quang ngù hµng ngµy. C¸c ngµy héi, hÌ d©n lµng r­íc t­îng Thµnh hoµng vÒ ®×nh tÕ lÔ. §×nh H­ng Häc cßn phèi thê thÇn Ph¹m B¸ Linh vµ thÇn Vò Hoµng §µo. C¸c hiÖn vËt thê trong ®×nh H­ng Häc gåm t­îng Thµnh hoµng, s¾c phong, bµi vÞ vµ nhiÒu ®å thê, c©u ®èi, ®¹i tù cã gi¸ trÞ:


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: